Integritetspolicy

Allmänna bestämmelser

 • Denna integritetspolicy reglerar principer som gäller för insamling, behandling och lagring av personuppgifter. Personuppgifter samlas in, behandlas och lagras av (Norditop AB) Bankskiva.se, som är personuppgiftsansvarig (kallad databehandlare). Vi behandlar huvudsakligen kundens personuppgifter för att kunna fullgöra de avtalsförpliktelser vi har gentemot kunden.
 • Den registrerade i denna integritetspolicy avser kunden eller annan fysisk person vars personuppgifter databehandlaren behandlar.
 • Kund i denna integritetspolicy avser varje person som köper varor eller tjänster från databehandlarens webbplats.
 • Databehandlaren följer de principer för databehandling som anges i lagstiftningen, bl.a. personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och säkert sätt. Databehandlaren kan se till att alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter

 • Det svenska företaget Norditop AB (Bankskiva.se) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.
 • Du kan kontakta Norditop AB (Bankskiva.se) när som helst på e-post: hej@bankskiva.se.

Behandling av kunduppgifter, syfte och rättslig grund för behandlingen

 • Databehandlaren samlar in kunduppgifter främst från kunden själv (t.ex. från förfrågningar, ansökningar, vid kontakt med kunden) och i samband med att kunden använder de tjänster som tillhandahålls (t.ex. banköverföringar, fullgörande av avtal).
 • Databehandlaren tar även emot kunddata från tredje part:
  • Från personer som är kopplade till kunden (t.ex. en part som lämnar in ett krav eller en annan person som är kopplad till avtalet) när de lämnar förfrågningar och rapporter;
  • Från samarbetspartners och parter involverade i leverans av tjänster till kunder (t.ex. återförsäljare). Sådana uppgifter får vi framför allt om kunden har godkänt det med samarbetspartnern eller om databehandlaren har ett berättigat intresse av att få uppgifterna. I synnerhet kan vi ta emot data i samband med tillhandahållandet av tjänsten, när beställningar görs och bekräftas;
  • Från offentliga och privata register (t.ex. folkbokföring, register över skattebetalare, skatte- och tullmyndigheten). Databehandlaren använder dessa data huvudsakligen för att kontrollera och specificera kunddata;
 • Databehandlaren behandlar kunduppgifter både för fullgörandet av de rättsliga skyldigheter som följer av lagstiftning (nationella lagar, tillsynsriktlinjer, förordningar och EU-lagstiftning) och för fullgörandet av det avtal som tecknats med en kund. Till exempel för behandling av kund ansökningar och för upprättande av avtal, baserat på kundens samtycke, samt för skydd av databehandlarens berättigade intressen.
 • Bland databehandlarens berättigade intressen hör framför allt att främja sin verksamhet för att kunna erbjuda sina kunder bättre tjänster och produkter, utveckla sina produkter, säkerställa nät- och informationssäkerhet, administrera skulder och försvara sig vid rättsliga tvister.
 • Databehandlaren har rätt att dela kunders personuppgifter med tredje part, såsom personuppgiftsbiträden, räkenskapsförare, transport- och budföretag samt betaltjänstleverantörer.
 • Vid behandling och lagring av den registrerades personuppgifter vidtar databehandlaren nödvändiga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring, obehörigt utlämnande eller annan olaglig behandling.
 • Kunden ger sitt samtycke till behandlingen av kunduppgifter genom att lägga en beställning (på ett beställningsformulär), där det är möjligt för kunden att frivilligt ge sitt samtycke.
 • Databehandlaren behandlar följande typer av kunduppgifter inom ramen för sin verksamhet:
  • Personuppgifter (namn);
  • Kontaktuppgifter (e-post, telefon, installationsadress);
  • Information om skattehemvist (skattehemvist);
  • Personnummer.
 • Ändamål för vilka kunduppgifter behandlas:
  • Administration av kundförhållandet samt kontroll och vid behov rättelse eller komplettering av de uppgifter som kunden lämnat. Kunduppgifter behandlas för fullgörande av avtalet eller för att vidta nödvändiga åtgärder innan avtalet ingås, för administration av kundbasen, baserat på berättigat intresse, samt för att förbättra de tjänster som tillhandahålls kunden, inklusive korrigering av fel;
  • Utövande av databehandlarens rättigheter i samband med rättsliga anspråk, certifiering och försvar av dessa i eller utanför domstol. Behandling av uppgifter baseras på databehandlarens legitima intresse att försvara sig i rättsliga tvister;
  • Genomförande av konsumentundersökningar, utredning av konsumtionsvanor. Behandling av uppgifter baseras på databehandlarens berättigade intresse av att få feedback från kunder och att utvärdera kundnöjdheten med de tjänster och produkter som databehandlaren erbjuder och därigenom utveckla sina befintliga och nya produkter och tjänster.
  • För att fullgöra bevisbördan vid eventuella tvister kan databehandlaren även samla in information om mottagandet av skickade brev med obligatoriskt innehåll (t.ex. mottagare, tidpunkt för avsändning, leveransinformation). Behandling av uppgifter baseras på databehandlarens berättigade intresse av att försvara sig i rättsliga tvister.

Lagring av personuppgifter

 • Vid behandling av kunduppgifter följer databehandlaren bl.a. principen om data- och lagringsminimering.
 • Databehandlaren lagrar kunduppgifter tills ändamålen med behandlingen har uppfyllts eller tills de rättsliga skyldigheterna har uppfyllts.
 • De kunduppgifter som är personuppgifter lagras av databehandlaren i högst tio år efter att kundförhållandet har upphört. Orsaken till och den rättsliga grunden för lagring av kundens personuppgifter efter att kundförhållandet har upphört är antingen en lagstadgad skyldighet att lagra uppgifterna eller databehandlarens berättigade intresse av att säkerställa tillgång till nödvändig information och eventuella stödjande handlingar för lösning av tvister, som kan uppstå i samband med avtal som tecknas med kunder eller för annan riskhantering.
 • Vid lagring av sådana kunduppgifter som är personliga tar databehandlaren även hänsyn till andra kunders rättigheter, enligt principen att uppgifter som raderas inte får skada andra kunders intressen och rättigheter.

Den registrerades rättigheter

 • Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter.
 • Den registrerade har rätt att få information om hur dennes personuppgifter behandlas.
 • Den registrerade har rätt att komplettera eller korrigera ofullständig information.
 • Om databehandlaren behandlar den registrerades personuppgifter utifrån dennes samtycke, har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.
 • Den registrerade kan utöva sina rättigheter genom att kontakta vår kundsupport på adressen hej@bankskiva.se.

Användning av cookies

 • Nedan listas de olika typer av cookies vi kan använda på vår webbplats:
  • Nödvändiga cookies
   • Nödvändiga cookies krävs för att webbplatsen ska fungera och möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och tillgång till säkra områden på webbplatsen.
  • Funktionella cookies/preferens cookies
   • Dessa cookies gör det möjligt för en webbplats att spara data som ändrar webbplatsens beteende eller utseende och att komma ihåg dina preferenser, såsom ditt föredragna språk eller den region där du befinner dig.
  • Analytiska cookies/prestanda cookies
   • Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare rör sig på vår webbplats när de använder den. Detta hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats. Begränsad identifierbar information kan samlas in. Till exempel använder vi Google Analytics för att mäta trafiken som genereras på webbplatsen.
  • Riktade cookies/marknadsförings cookies
   • Dessa cookies registrerar ditt besök på vår webbplats, vilka sidor du har besökt och vilka länkar du har följt. Vi kommer att använda denna information för att göra vår webbplats, och annonsering som visas på den, mer relevant för dig och dina intressen. Identifierbar information och unika identifierare kan samlas in.
 • Hur hanterar jag kakor?
  • Du kan ändra dina cookie inställningar när som helst via dina webbläsarinställningar. Du kan till exempel välja att blockera cookies för att förhindra att din webbläsare accepterar nya cookies, radera befintliga cookies, låta webbläsaren meddela dig när en ny cookie placeras eller inaktivera cookies helt och hållet.
  • Observera att begränsning av cookies kan hindra dig från att komma åt alla delar av webbplatsen. Många interaktiva funktioner som erbjuds på webbplatsen är beroende av cookies och att inaktivera eller blockera cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.
  • Nedan finns mer information om de cookies som används:
MaterialSyfteGiltighetstiden
_gaFör att särskilja olika besökare på webbplatsenTvå år
_gidFör att särskilja olika besökare på webbplatsenEn dag
_gatAnvänds av Google Analytics för att strypa förfrågnings frekvensen, vilket innebär att det begränsar insamlingen av data på webbplatser med hög trafik.En dag

Slutbestämmelser

 • Dessa dataskyddsvillkor har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning ), Sveriges dataskyddslagar samt tillämplig lagstiftning i Sverige och Europeiska unionen.
 • Norditop AB (Bankskiva.se) förbehåller sig rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy eller praxis från tid till annan. Den uppdaterade policyn kommer att publiceras på vår webbplats och vi uppmuntrar dig att besöka vår webbplats regelbundet för att hålla dig uppdaterad med eventuella ändringar.