Allmänna villkor

Begrepp

 • Säljare – Norditop AB (Bankskiva.se).
 • Köpare – Juridisk/fysisk person som har bekräftat offerten och lagt beställningen.
 • Beställningen – Köparen har bekräftat produkt, tjänst och leveransvillkor.
 • Service – Mätning, Transport och installation.
 • Klagomål – Om beställningen i slutändan inte stämmer överens med det som beställdes.
 • Offert – Offert gäller i 30 dagar från den dag den skapades.

Offert

 • Dessa villkor gäller för alla beställningar inklusive eventuella ytterligare beställningar mellan säljaren och köparen. Köparen anses ha accepterat villkoren vid godkännande av offerten. Köparen anses även ha accepterat villkoren om köparen betalar del av beställningskostnaden, såsom förskottsbetalning. Ändringar eller tilläggsbeställningar efter godkännande måste göras skriftligen.
 • Säljarens offert gäller i 30 dagar. Förhands offerten är en preliminär offert. Den slutliga offerten, den så kallade orderbekräftelsen, justeras i enlighet med måttet.

Delning av Information med Partners

 • Genom att skicka in en kontaktformulär, prisförfrågan på vår webbplats eller via e-post, samtycker du till att låta oss dela den information du lämnar, inklusive men inte begränsat till ditt namn, e-postadress, adress, telefonnummer och eventuella andra uppgifter som lämnas, med våra betrodda partners för att uppfylla din begäran, tillhandahålla dig produkter eller tjänster eller för andra legitima affärsändamål. Våra partners kan inkludera, men är inte begränsade till, leverantörer, tjänsteleverantörer, distributörer och dotterbolag.

  Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att all information som delas med våra partners hanteras i enlighet med gällande lagar och föreskrifter om integritetsskydd. Vi kan dock inte garantera våra partners handlingar, och vi uppmanar dig att granska deras integritetspolicy innan du samarbetar med dem.

  Genom att skicka in din information via vår webbplats eller via e-post bekräftar och samtycker du till att din information delas med våra partners enligt beskrivningen i detta avsnitt.

Produktinformation

 • Provbitar och foton av stenmaterial är illustrativa.
 • Stenskivorna kan skilja sig från provbitar beroende på materialets egenskaper och textur (kan vara textur matchning eller tonala variationer).

Avbeställning/ändring av beställning

 • Om köparen avbeställer eller ändrar en beställning av ej lagerfört material har Norditop AB rätt att fakturera det beställda materialet. Om tillverkning har påbörjats av måttbeställt material eller material som bearbetats/förbättrats av oss är avbeställning inte längre möjlig. Det går inte heller längre att göra ändringar i beställningen.
 • Avbeställning kan endast ske skriftligen via e-post till hej@bankskiva.se.
 • Vid material förändring eller väsentlig mängd förändring ska köparen försäkra sig om att riktig orderbekräftelse är mottagen.
 • Ändring av leveransdatum med mer än 60 dagar räknas som avbeställning.
 • Vid tilläggsbeställningar lämnas ingen garanti för att material från samma parti/block kan levereras.
 • Om köparen avbeställer köpet debiterar säljaren köparen för kostnader som säljaren ådragit sig, såsom avgifter för ritning och kontrollmätning, resekostnader och administrativa avgifter (minst 500 kr).

Mätning

 • Ifall köparen beställer mätning ska mätbara ytor vara rena och fria från föremål, verktyg, byggnadsskrot etc som hindrar mätningen. Om dessa villkor inte uppfylls och mätning/ritning inte kan utföras, debiteras köparen för mätnings tjänsten enligt prislistan.
 • Vid mätningen ska köparen vara närvarande för att gå igenom de delar som ska mätas och för att diskutera eventuella skarvar, överhäng etc. Ramar och liknande inklusive täcksidor ska vara stadigt monterade (fästa i vägg) innan mätning och ska inte korrigeras efter måttagning. Se även till att den andra hantverkarens arbete som väggar, golv etc har utförts på rätt sätt.
 • Om köparen eller köparens ombud inte kan närvara vid mätningen ska information om detta skickas till e-postadressen hej@bankskiva.se.
 • Köparen är skyldig att meddela säljaren senast en (1) arbetsdag innan avtalad tidpunkt för mätning om det är nödvändigt att skjuta upp eller avbeställa mätningen. Om köparen meddelar mindre än 24 timmar i förväg, kommer den avbeställda mätningen faktureras enligt prislistan.
 • Återförsäljaren av säljarens produkter/tjänster är skyldig att vidarebefordra säljarens villkor till slut köparen. Om återförsäljaren inte gör det, kommer säljaren inte att täcka eller ansvara för några direkta eller indirekta kostnader som kan uppstå på grund av bristande efterlevnad av villkoren.
 • Köparen är skyldig att se till att följande villkor är uppfyllda innan mätningen genomförs:
  • Den gamla bänkskivan måste tas bort om inte annat skriftligen avtalats med Norditop AB.
  • Bänkskåpen under bänkskivan måste monteras och fästas på väggen (inriktad både horisontellt och vertikalt);
  • Täcksidor monterade;
  • Rummet är väl upplyst;
  • Diskbänkar, spishällar, blandare och annan utrustning som kräver utskärning i bänkskivan ska vara tillgängliga för mätare vid tidpunkten för måttagning (om detta inte är möjligt ska köparen skicka information om exakta modell beteckningar innan måttagning);
  • Säkerställa trygg åtkomst till installationsplatsen och en säker arbetsmiljö (vid svår tillgänglighet är köparen skyldig att informera om detta).
 • Om ett eller flera bänkskåp inte är korrekt monterade och tillverknings ritningen är baserat på köparens begäran enligt dennes anvisningar är detaljernas mått köparens ansvar, vilket bekräftas av köparen via e-post.
 • Om villkor för att utföra mätningen inte uppfylls av köparen ska ny tidpunkt för mätning avtalas och köparen faktureras för återbesöket.
 • En förutsättning för att påbörja produktionen av bänkskivan är att en slutlig mått-ritning bekräftas av köparen och att förskottsfakturan betalas.
 • Om lyfthjälp eller lyftkran kommer att behövas ska mätare meddela köparen. Det är köparens ansvar att anordna lyfthjälp och/eller gaffeltruck/kran (om inte annat avtalats skriftligen och enligt service prislistan).

Förändringar efter mätning

 • Det är av yttersta vikt att utrymmet där produkten ska monteras inte förändras efter mätningen. Om köparen behöver ändra dessa utrymmen ska säljaren kontaktas omedelbart. Eventuella kostnader som uppstår till följd av ändringarna, till exempel ny ritning eller kontrollmätning, debiteras köparen. En ändring ses som en tilläggsbeställning och leveranstiden börjar först när ändringen är bekräftad av båda parter.
 • Efter mätningen får köparen inte:
  • Ändra placeringen av köksskåpen;
  • Ändra eller avsluta väggen bakom bänkskivan;
  • Montera sockel på skåp under bänkskivan.

Toleranser

 • Följande avvikelser är tillåtna och accepterade på stentavlor:
  • Ett 90 graders hörn +/- 2 %.
  • Böjning +/- 2%.
  • Måttavvikelser i längd och bredd +/- 3 mm.
  • Tjocklek +/- 3 mm i samma försändelse.
 • Utskärningsmått +/- 3 mm. Placering av fördjupning/blandarhål +/- 3 mm i längd och bredd.
 • Planmonterad diskho (infälld) yta +/- 2 mm. Varken sten, plåt eller glas är alltid helt raka. Alla leverantörer av diskhoar medger att det kan hända att diskbänkar inte är 100% helt raka.
 • Planmonterad häll (infälld) storlek +/ 0-3 mm. Observera att vissa leverantörer av hällar rekommenderar en mjuk fog mellan sten och glasplatta på minst 3 mm. Om skarven reduceras lämnar de ingen garanti för glasrutans hållbarhet.

Leverans

 • Leveranstiden framgår i offerten, detta är vad säljaren strävar efter att behålla. Detta kan påverkas av säljarens leverantörer och underleverantörer.
 • Vid försening av leveransen, eller delar av leveransen, upp till 6 veckor kan säljaren tyvärr inte ersätta förseningen. Försening innebär att säljaren inte kan leverera beställningen, om köparen inte kan ta emot leveransen anses detta inte vara en försening, i sådant fall ska köparen ändå betala slutfakturan.
 • Om försenad leverans påverkar övriga hantverkares bokade tider är säljaren inte skyldig att ersätta detta.
 • Om leveransen försenas mer än 6 veckor har köparen endast rätt till ersättning om särskilt avtal härom har träffats skriftligen. Om varorna säljs gratis lagrar säljaren exklusive emballage.
 • Efter bekräftelse av beställningen och/eller överföring av förskottsbetalningen bekräftar köparen att specifikationen, beskrivningen och ritningarna av beställningen är förståeliga och korrekta.
 • Leveranstiden börjar räknas efter att förskottsbetalningen har kommit till säljaren.
 • Leverans anses ha skett när varan har levererats till köparens avtalade adress.
 • Om köparen har beställt hemleverans anses leverans ha ägt rum när varan kommit till köparens egendom på överenskommen plats.
 • Levererade produkter anses att vara mottagit när köparen har undertecknat följesedeln.
 • Leverans anses ske i samband med att köparen erbjuds ett datum för montering. Om leverans inte kan ske på grund av omständigheter utanför säljarens kontroll såsom Force Majeure eller att en produkt eller sten inte finns tillgänglig från en leverantör kan detta påverka leveranstiden och ger inte rätt till prisavdrag.

Installation

 • Säljaren monterar stenbänkskiva på angiven plats, säljaren tar inte hand om el- eller VVS-installationer.
 • Monteringsplatsen ska vara förberedd för installation, dvs skåpstommar och monteringsplats ska vara rena. Skåpstommar ska vara av den kvaliteten och monterade så att de tål stenbänkens vikt. Där ramar inte bär upp skivan ska stöd monteras så att de stöder och bär skivan. Ytan som stenskivorna ska placeras på ska vara plan och fri från utstickande kanter.
 • Fogning mot kakel och väggar ingår inte i monteringen. Fogning görs mot sten och eventuell diskho samt när stänkskyddet går upp mot överskåp.
 • Köparen eller köparens ombud ska vara närvarande och godkänna material och montering med undertecknad följesedel. Om inget finns, anses material och montering godkända.
 • Köparen är skyldig att uppfylla följande förutsättningar innan montering påbörjas (utöver förutsättningarna för mätningen):
  • Rummet och ytorna i rummet ska vara fria från byggmaterial och andra föremål som kan vara i vägen (montering kräver fritt utrymme).
  • Rumstemperatur på monterings dagen och två (2) dagar efter installation: minimum +15 ºC. Vid lägre temperaturer kan säljaren inte garantera högkvalitativa silikonfogar (silikonens egenskaper kan förändras och defekter och/eller kosmetiska defekter i silikon som appliceras vid lägre temperaturer omfattas inte av garantin);
  • På väggen bakom bänkskivan ska underkanten rengöras från gammalt silikon;
  • Stöden ska monteras på de platser som mätaren har markerat;
  • Upphöjningslist/ram måste monteras på bänkskivorna (för att ge tillräcklig ventilationsöppning mellan spis och ugn);
  • Fönsterbrädor/dörrfoder/höga täcksidor/högskåp måste tillfälligt tas bort (om det är i vägen för montering);
  • Vid behov ska ugnen/diskmaskinen justeras till rätt höjd (om en spishäll eller diskho med dränerande yta ska installeras);
  • Diskhoar, spishällar och annan utrustning för vilken utskärningar har blivit gjort i bänkskivan och som ska monteras av säljaren ska finnas tillgängliga vid monteringen och placeras på en plats där montör kan se dem. Saknas dessa vid montering tillfället, gör säljaren inget avdrag på priset (om köparen önskar att säljaren monterar dem vid ett senare tillfälle tillkommer kostnaden för detta).
 • Köparen är skyldig att ordna säker åtkomst till monterings platsen:
  • Parkeringsplats för två (2) bilar nära entrén. Om villkoren inte uppfylls är det köparens ansvar att täcka eventuella ytterligare kostnader (t.ex. parkeringsböter) relaterade till leverans och montering;
  • Passage genom (eventuella) ingångsportar etc.;
  • Säker passage från parkeringsplatsen till ingången till monteringsplatsen, inklusive snöröjning vid behov.
  • Tillfällig borttagning av alla föremål inomhus som kan vara i vägen;
  • Golvet är täckt med ett starkt, halkfritt material (OBS! Det är obligatoriskt för bänkskivans monteringsteam att använda skyddsskor). Om golvet inte är skyddat ansvarar säljaren inte för nedsmutsade/skadade golv;
  • Väggar, köksskåp, luckor och handtag ska skyddas med starkt material (om monteringsplatsen är svår att komma åt) ansvarar säljaren inte för repor som uppstår vid montering).
 • Säljaren har rätt att vägra att montera bänkskivan om villkoren inte är uppfyllda. I så fall ska ny monteringstid avtalas och köparen faktureras för återbesöket.
 • Köparen är skyldig att senast 24 timmar före avtalad monteringstid meddela säljaren om det är nödvändigt att skjuta upp eller avbeställa montering. Om köparen avser senare än 24 timmar i förväg faktureras även den inställda montering enl. prislistan.
 • Om det inte är möjligt att montera en bänkskiva som är gjord enligt de mått köparen lämnat (felaktiga mått), meddelas köparen och försäljningschefen för att besluta om hur situationen ska lösas. För merarbete faktureras köparen enligt säljarens prislista.
 • Efter monteringen, medan silikonen torkar, får bänkskivan inte användas eller vidröras på minst tolv (12) timmar efter montering.
 • Köparen måste avvakta med ytterligare arbete under härdningstiden. Till exempel el, VVS eller annat arbete. Detta för att minimera risken för att limfogar flyttas ur sitt läge eller att fogarna blir fläckiga av spån och damm.

Demontering

 • Demontering och borttagning av befintliga bänkskivor ingår inte i mätning- och monteringstjänsten. Denna kan beställas separat enligt prislistan.
 • VVS/el/gasarbeten och bortförsel av skräp/material ingår ej.

Betalningsvillkor

 • Genom att betala förskottsbetalningen och/eller bekräfta beställningen anses köparen ha accepterat säljarens försäljningsvillkor.
 • I samband med beställningen betalas 50% av det totala beloppet i förskott. Resterande belopp ska betalas inom 3 dagar efter att produkten har monterat/överlämnats till köparen.
 • Produktionen påbörjas efter att 50% av beställningskostnaden (förskottsbetalning) har mottagits till säljarens bankkonto.
 • Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 25% per år.
 • Vid betalningspåminnelse utgår en påminnelseavgift på 60kr.
 • Om kunden inte betalar efter påminnelse eller ytterligare kontaktförsök skickas ärendet direkt till Kronofogdemyndigheten för att driva in skulden.
 • Om en inkasso fordran har skickats eller överlämnats är kunden skyldig att stå för kostnaderna för inkasso.
 • Allt material tillhör Norditop AB (Bankskiva.se) tills full betalning är gjord.

Garanti

 • Säljaren ger livstidsgaranti på erbjudit material. Garantin täcker kvaliteten på stenen. Om köparen upptäcker ett fel kommer säljaren att åtgärda det eller ersätta det med ett nytt. Det gäller endast natursten. För Caesarstone, Dekton, Silestone, Technistone, Laminam och Nuovo Corso gäller tillverkarens garanti. För diskhoar och blandare gäller tillverkarens garanti.
 • Garantivillkoren gäller endast för produkter och tjänster som tillhandahålls av säljaren. För monterings service tillhandahåller säljaren en 3 års garanti.
 • För att säljarens materialgaranti ska gälla, krävs följande:
  • Mätning, transport och montering av bänkskivor i sten ska ha utförts av säljaren.
  • Naturstenen ska ha använts av köparen endast för det ändamål den är avsedd för. Med andra ord, mekaniska, kemiska och värmeskador på stenen som har orsakats av vanvård omfattas INTE av garantin.
  • Naturstenen har blivit ordentligt omhändertagen; stenen har impregnerats, rengjorts och polerats med jämna mellanrum på det sätt som anges och med de medel som rekommenderas för den specifika stentypen. Säljaren kan erbjuda denna tjänst om så önskas.
 • Klagomål. Köparen måste lämna in klagomål i skriftlig form tillsammans med bevis (foton, videor, etc.). Vid behov kan säljaren begära att få mer detaljerad information eller skicka anställda för kontroll. Om information saknas för reklamation, förlorar köparen rätten att kräva ersättning.
 • Klagomål. Reklamation ska lämnas av köparen inom skälig tid enligt Konsumentverkets lagar.
 • Returer och reklamationer av andra produkter såsom diskhoar, kranar etc hänvisar vi till respektive leverantörs villkor.

Ångerrätt

 • Säljaren erbjuder 14 dagars ångerrätt på produkter som returneras i oöppnad förpackning (diskhoar, blandare eller rengöringsmedel). Ångerrätten gäller inte för måttbeställda produkter.

Force majeure

 • Oförutsedd, extraordinär händelse som brand, översvämning, strömavbrott, försening av tåg, transportbåt eller annat transportmedel, importförbud, naturkatastrof, krig, stillestånd av verktyg/maskiner etc. som inte går att förutse och som gör det omöjligt att fullgöra ingångna avtal. Vid eventuella tvister ska parterna försöka lösa dessa via dialog. Om ingen överenskommelse träffas ska målet avgöras av allmän domstol.

Tvister

 • Vid tvist ska detta avgöras i allmän domstol i Sverige med tillämpning av svensk lag.